Dvēseles miers

Atbalsts

SIA “DVĒSELES MIERS” ir piešķirts Sociālās uzņēmējdarbības programmas grants, Eiropas Sociālā fonda finansējums, ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/l/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, granta līguma Nr.252439/SU0000199.

Granta summa EUR 44234,54

Granta izmantošanas mērķis: Apgrozāmiem līdzekļiem, apmācībām un atlīdzības izmaksām.

Biznesa projekta sociālais mērķis: Attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – attīstot psihosociālās atbalsta pogrammas, kuras novērtēs un uzlabos sociālās jomas, veselības aprūpes jomas, izglītības jomas pārstāvju psihoemocionālo stāvokli, kā arī sniegs atbalstu sabiedrības daļai, kurus piemeklējušas psihoemocionālas problēmas.

Projekta aktivitātes:

1.aktivitāte: Iegādāties psihoemocionālā stāvokļa novērtēšanas iekārtu ar programmatūru.
2.aktivitāte: Apmācīt “DVĒSELES MIERS” personālu psihoemocionālā stāvokļa novērtēšanas programmatūras lietošanā un klientu emocionālā stāvokļa novērtēšanā.
3.aktivitāte: Izstrādāt rokasgrāmatu psihosociāla atbalsta sniegšanai 4 mērķa grupām:
1) sociālās jomas pārstāvjiem,
2) veselības aprūpes jomas pārstāvjiem,
3) izglītības jomas pārstāvjiem,
4) sabiedrībai.

Projekta rezultāti:

 1. Izstrādātas psihosociālās atbalsta programmu rokasgrāmata:
  1) sociālās jomas pārstāvjiem,
  2) veselības aprūpes jomas pārstāvjiem,
  3) izglītības jomas pārstāvjiem,
  4) sabiedrībai.
 2. Izstrādātas izglītības programmas psihoemocionālā atbalsta nodrošināšanai:
  1) cilvēkiem, kuri jūtas nomākti un nelaimīgi,
  2) slimniekiem, kurus nomāc veselības problēmas.
 3. Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana cilvēkiem, kuri jūtas nomākti un nelaimīgi.
 4. Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana slimniekiem, kurus nomāc veselības problēmas.

 

Arī Jums ir iespēja atbalstīt ar ziedojumu DVĒSELES MIERS attīstības projektu, ziedojot DVĒSELES MIERS dibinātājam nodibinājumam “Sokrata tautskola”, maksājumā norādot, ka ziedojums DVĒSELES MIERS MĒRĶPROGRAMMAI.

Ziedojot nodibinājumam “Sokrata tautskola”, privātpersonas un organizācijām ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Nodokļu atlaides iedzīvotājiem (privātpersonām):

 • Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants nosaka, ka ziedojumi tiek uzskatīti par attaisnojamiem izdevumiem, līdzīgi iemaksām privātajos pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas prēmijām. Tas nozīmē, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti arī izdevumi par ziedojumiem.
 • Jāņem vērā, ka attaisnotie izdevumi par ziedojumiem jeb nodokļa atlaide nebūs lielāka par 20 procentiem no Jūsu apliekamā ienākuma lieluma.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu var saņemt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (piem, internetbankas izdruka), lēmumu par Sokrata tautskolas sabiedriskā labuma statusu, Sokrata tautskolas reģistrācijas apliecību.

Nodokļu atlaides organizācijām:

 • Likuma par „Uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pants nosaka, ka rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām samazina nodokli par 85 procentiem no summām, kas ziedotas sabiedriskā labuma organizācijām.
 • Kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.
 • Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.
 • Manta vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod Sokrata tautskolai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.
 • Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  • ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis;
  • ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju;
 • Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu; deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā kopā ar līguma kopiju par veikto ziedojumu un), lēmumu par Sokrata tautskolas sabiedriskā labuma statusu, Sokrata tautskolas reģistrācijas apliecību.

Sokrata tautskolas sabiedriskā statusa piešķiršanas lēmums: Sab.labuma statuss_ST0001

Sokrata tautskolas reģistrācijas apliecība: Nodibinajuma registr. aplieciba

Sokrata tautskolas rekvizīti:

Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228

Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

DVĒSELES MIERS kontakti:

Tālruni: +371 29463326
E-pasts: info@dveselesmiers.lv

 

DVĒSELES MIERS rekvizīti:

“DVĒSELES MIERS”, SIA

Reģ. Nr. 40203262609

Juridiskā adrese: “Rudzu Šukas”, Peltes, Siguldas pag., Siguldas novads, LV-2150

Banka: SEB banka

Konts: LV63UNLA 0055001886391

Kods: UNLA2X

 

No sirds pateicamies par līdz šim saziedotiem līdzekļiem!

Ar mīlestību,
Jūsu DVĒSELES MIERS